Jouw privacy is belangrijk voor ons!

Gelieve dit Privacybeleid aandachtig te lezen. Er wordt in uitgelegd waarom en hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze beschermen en voor hoelang wij deze bewaren. Wij streven ernaar jouw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Belgische wet van 30 juli 2018 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (‘AVG’).

Je wordt hierbij uitdrukkelijk verzocht om dit Privacybeleid ter kennis te brengen van andere betrokkenen wiens persoonsgegevens verwerkt worden via de Yololoo-software, zoals bijvoorbeeld collega’s, medewerkers, andere contactpersonen, eindgebruikers, etc. Waar nodig dien je tevens hun toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid te verzekeren.

1. Wie zal mijn persoonsgegevens verwerken?

De verwerkingsverantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens is:

          De besloten vennootschap Sponso, gekend in de KBO onder het nummer BE 0732.758.586.

          Hierna ook “wij”, “ons” of “onze

Bovendien zal Sponso voor het verwerken van jouw persoonsgegevens beroep doen op de categorieën van verwerkers zoals beschreven in artikel 6 van dit Privacybeleid.

2. Waarom worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Sponso verwerkt jouw persoonsgegevens met het oog op volgende doeleinden, en andere doeleinden voor zover deze verenigbaar zijn met de doeleinden hieronder uiteengezet:

 1. Voor klantenbeheer;
 2. Om een persoonlijk account te creëren in onze Software;
 3. Voor communicatie;
 4. Voor het versturen van instructie- of onboarding e-mails, gerichte marketing en reclame en promotionele aanbiedingen, op basis van jouw persoonlijke communicatievoorkeuren;
 5. Voor het versturen van nieuwsbrieven, weetjes;
 6. Om je op de hoogte te stellen van allerhande updates, zoals systeemupdates of nieuwe toepassingen;
 7. Voor uitnodiging tot (digitale) evenementen;
 8. Om te antwoorden op jouw vragen en om bijstand te kunnen bieden;
 9. Voor back-ups en onderhoud van onze IT-systemen;
 10. Om veiligheidscontroles uit te voeren;
 11. Om het gebruik in onze Software te monitoren voor optimalisatie van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van onze Software en/of Website en voor een betere gebruikservaring;
 12. Voor het uitvoeren van onderzoeken of evaluaties naar de klanttevredenheid of andere marktonderzoeken;
 13. Voor opvolging van facturen en betalingen;
 14. Om een vlotte en continue dienstverlening te kunnen bieden;
 15. Om aankoopactiviteiten te kunnen uitvoeren;
 16. Om onze wettelijke verplichtingen te kunnen naleven;
 17. Om offertes te maken of op te vragen;
 18. Om contracten te onderhandelen en/of beëindigen;
 19. Om problemen of incidenten op te lossen of te behandelen;
 20. Om geschillen te beheren.

3. Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Sponso op basis van volgende wettelijke gronden:

 1. Jouw toestemming (indien vereist);
 2. Het voorbereiden, sluiten van en de uitvoering van de overeenkomst die je met ons hebt; en/of
 3. De naleving van de wettelijke verplichtingen van toepassing op Sponso;
 4. De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Sponso of van een derde, voor zover dit uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden, zoals, maar niet beperkt tot het garanderen van de veiligheid, het voorkomen van fraude zoals bepaald in 5, f) van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, etc.; en/of
 5. Het beschermen van uw vitale belangen.

4. Welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie die op u betrekking heeft en op basis waarvan u direct of indirect geïdentificeerd kunt worden.

Voor de doeleinden zoals hierboven vermeld, verwerkt Sponso onder meer de volgende (categorieën) persoonsgegevens:

 1. Naam;
 2. Voornaam;
 3. Gebruikersnaam
 4. E-mailadres;
 5. Woonplaats en adres;
 6. Telefoonnummer;
 7. Taal;
 8. Communicatievoorkeuren;
 9. Factuurgegevens;
 10. De inloggegevens van jouw mobiel apparaat, met desgevallend geografische locatiegegevens;
 11. Informatie betreffende de manier waarop je de Websites en de Software gebruikt, zoals – maar niet beperkt tot – browsertype, IP-adres, welke webpagina of onderdelen van de Software je bezocht en wanneer je toegang verkreeg tot de Website of Software. Op grond van deze (anonieme) gegevens kunnen wij jou niet identificeren, maar het laat ons wel toe om onze Diensten te analyseren en optimaliseren en om meer gerichte communicatie te verzenden.

5. Hoe worden jouw persoonsgegevens verkregen?

Jouw persoonsgegevens die verwerkt worden door of ten behoeve van Sponso zijn:

 1. Ofwel rechtstreeks verkregen van jezelf, bijvoorbeeld door een account aan te maken, het opvragen van een offerte, door rechtstreeks contact met ons op te nemen, door gebruik te maken van onze Diensten via de Software, etc… ;
 2. Ofwel verkregen via andere informatiekanalen, zoals onder meer via de inschrijving op onze nieuwsbrieven, het bezoeken van onze Website, het downloaden van e-books, door deelname aan (digitale) evenementen, door uitwisseling van business cards, door uitnodiging via een andere Sponso-gebruiker met een bestaand account, etc… ;
 3. Ofwel verkregen door handelingen of toedoen van Sponso zelf, bijvoorbeeld via evaluaties, ondervragingen met betrekking tot de verbetering van onze Software of Website, etc…

6. Wie zal toegang hebben tot mijn persoonsgegevens?

Intern gebruik

Jouw persoonsgegevens kunnen meegedeeld worden met andere afdelingen en medewerkers binnen Sponso, voor zover deze afdelingen en medewerkers jouw persoonsgegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken en het leveren van onze diensten.

Extern gebruik

Voor de doeleinden beschreven in artikel 2 kunnen jouw persoonsgegevens meegedeeld worden aan, en eventueel verwerkt worden door derde partijen waar Sponso een beroep op doet, zoals:

 • IT- en hostingproviders;
 • Andere leveranciers van Sponso wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van Diensten of de optimalisatie ervan, zoals – maar niet beperkt tot – de verwerking van betalingen, onderhoudswerken of database-management;
 • Juridische en fiscale adviseurs;
 • Verzekeringsmaatschappijen.

Indien het noodzakelijk is dat Sponso in dit kader jouw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om jouw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.


Daarnaast kunnen jouw persoonsgegevens ook gedeeld worden met publieke autoriteiten, voor zover deze daartoe gerechtigd zijn volgens toepasselijke wettelijke bepalingen.  

In alle overige gevallen zal Sponso jouw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, behalve wanneer (i) dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, (ii) zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling, (iii) zij hiervoor jouw toestemming heeft bekomen of (iv) zij met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende vertrouwelijkheid en privacy conformiteit van jouw persoonsgegevens.

7. Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven buiten België?

Jouw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de derde partijen zoals beschreven in Artikel 6 van dit Privacybeleid, die zich in de Europese Unie bevinden. Jouw persoonsgegevens worden niet gedeeld buiten de Europese Unie.

8. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden beschreven in artikel 2 van dit Privacybeleid of anderszins gecommuniceerd. In elk geval worden jouw gegevens bewaard gedurende de termijn die opgelegd wordt door wettelijke bepalingen of zolang Sponso een gerechtvaardigd belang kan hebben bij het bewaren van jouw persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld gedurende de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn.

9. Op welke rechten kan ik mij beroepen?

Je beschikt over een aantal rechten m.b.t. jouw persoonsgegevens die je kan uitoefenen ten aanzien van Sponso, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

Het eerste aanspreekpunt voor de uitoefening van deze rechten en voor andere opmerkingen, bezwaren of vragen in verband met de verwerking van persoonsgegevens is de Functionaris voor Gegevensbescherming (zie artikel 11). Sponso zal jouw verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan deze verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Je hebt bovendien het recht om je te richten tot of een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

i) Recht op bezwaar

Je hebt het recht om vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van Sponso, of om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing indien van toepassing.

ii) Intrekken van toestemming
Je hebt het recht om jouw toestemming in te trekken wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op deze toestemming. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van die toestemming vóór de intrekking daarvan.

iii) Recht op inzage en informatie

Je hebt het recht op inzage in je persoonsgegevens en om een kopie van je persoonsgegevens te verkrijgen. Dit recht betreft echter enkel de persoonsgegevens zelf, en veronderstelt niet dat je toegang krijgt tot een bepaald dossier of document waarin de persoonsgegevens zich bevinden, noch dat je kan toegang krijgt tot de bestanden of systemen waarin de persoonsgegevens zich bevinden.

Je hebt bovendien het recht op bepaalde informatie betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens, waaronder de doeleinden, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers, de oorsprong van de gegevens en de bewaarperiode.

iv) ​Recht op verbetering en aanvulling

Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten verbeteren of om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

v) Recht op de verwijdering van gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen indien en in zoverre:

 • Je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of verwerkt;
 • Je jouw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking voorhanden is;
 • Je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door Sponso;
 • Je persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of
 • Je persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Sponso rust.

vi) Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht van Sponso de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

 • Je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die Sponso in staat stelt de juistheid ervan te controleren;
 • De verwerking onrechtmatig is en je zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om een beperking van het gebruik ervan;
 • Sponso jouw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de doeleinden bepaald in artikel 2, maar je deze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Sponso zwaarder wegen dan die van jezelf.

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door Sponso.

vii) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor de persoonsgegevens die (i) verwerkt worden op basis van jouw toestemming of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Sponso (ii) verstrekt werden door jezelf en (iii) verwerkt worden via geautomatiseerde procédés, heb je het recht om deze van Sponso te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm, alsook om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen, indien dit technisch mogelijk is.

10. Wat zijn jouw verplichtingen?

Je hebt de plicht om de privacy, veiligheid en confidentialiteit te bewaken van al de persoonsgegevens waarvan je in het kader van jouw diensten bij, contacten met of toegang tot Sponso kennis hebt genomen. Je dient je te allen tijde te gedragen als een goede huisvader en aldus een algemene zorgvuldigheidsplicht aan de dag leggen in verband met de verwerking van of toegang tot persoonsgegevens.

Indien je tijdens of in het kader van jouw diensten bij, contacten met of toegang tot Sponso kennis zou krijgen van een incident met betrekking tot de beveiliging, bescherming of integriteit van persoonsgegevens, op welke manier en van welke grootteorde of belang dan ook, zal je Sponso en de Functionaris voor Gegevensbescherming (zie artikel 11) daarvan onmiddellijk en zo gedetailleerd mogelijk op de hoogte brengen.

11. Functionaris voor Gegevensbescherming

Jouw contactpersoon bij Sponso voor alle verdere inlichtingen over de verwerking van je persoonsgegevens en de uitoefening van de rechten beschreven in artikel 9 is onze Functionaris voor Gegevensbescherming, die te allen tijde rechtstreeks gecontacteerd kan worden via de volgende gegevens:

 • Via e-mail: [email protected]
 • Via per post aangetekend schrijven: ten aanzien van bv Sponso, 1742 Ternat, Kerkstraat 26

12. Inwerkingtreding en wijzigingen

Dit Privacybeleid treedt in werking op, en is bijgevolg van toepassing vanaf, 1 maart 2021 voor onbepaalde duur.

We behouden het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen, bijvoorbeeld in het licht van nieuwe ontwikkelingen of nieuwe wetgeving, maar telkens binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. Sponso zal je tijdig op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen. In elk geval wordt het aanbevolen om dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit Privacybeleid, alsook enig geschil dat uit of in verband met dit Privacybeleid zou ontstaan, wordt beheerst door Belgisch recht. Ingeval van enig geschil dat uit of in verband met dit Privacybeleid zou ontstaan, zullen uitsluitend de Nederlandstalige rechtscolleges van het rechtsgebied Brussel territoriaal bevoegd zijn.


Dit Privacybeleid werd het laatst gewijzigd op 1 maart 2021.

***

Want us to delete your data? Just fill in the form below !