BEGRIPPEN

Onderstaande begrippen hebben de volgende specifieke betekenis wanneer ze in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna ook Tribeforms-voorwaarden) met een hoofdletter zijn geschreven. 

Sponso: de besloten vennootschap Sponso, gekend in de KBO onder het nummer BE 0732.758.586. Hierna ook ‘wij’, of ‘ons’ of ‘onze’;

Tribeforms of Software: de online software applicatie die door Sponso wordt ontwikkeld en op de markt wordt gebracht onder de commerciële benaming ‘Tribeforms’;

Organisatie: elkeen die de Diensten van Sponso of Tribeforms gebruikt of heeft besteld. Van iedere natuurlijke persoon wordt uitgegaan dat deze minimum 18 jaar is. Elke Organisatie wordt geacht een Onderneming te zijn in de zin van het Wetboek Economisch Recht, met uitsluiting van het consumentenrecht;

Gebruiker: iedere persoon die toegang heeft tot het account van de Organisatie door middel van zijn unieke inloggegevens en wachtwoord; 

Website: dit is www.tribeforms.com of app.tribeforms.com ;  

Diensten: alle producten, diensten of werkzaamheden die het voorwerp uitmaken van enige offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling, in de relatie tussen Sponso en de Organisatie;

Basispakket: Tribeforms is beschikbaar in verschillende pakketten of formules. Het Basispakket is het account dat kosteloos kan worden aangemaakt; 

Betalende Licentie: De Organisatie kan bovenop het Basispakket van bijkomende diensten en functionaliteiten gebruik maken mits betaling van een vergoeding, die eenmalig dan wel periodiek dient betaald te worden conform de tarieven die worden gepubliceerd op de Website van Tribeforms, tenzij met de Organisatie Gebruiker uitdrukkelijk andere tarieven werden overeengekomen. 

Bank: de Belgische bankinstelling waarbij Sponso één meer van haar rekeningen houdt;

Specifieke Beheersrekening: de rekening met nummer BE33 7370 5278 7746 die Sponso houdt bij haar Bank, waarop gelden ten behoeve van de Organisatie kunnen ontvangen worden door Sponso en van waar ze worden doorgestort naar de begunstigde Organisatie; 

Privacybeleid: ons beleid in verband met privacy en de verwerking van persoonsgegevens dat beschikbaar is via onze Website;

BEPALINGEN EN VOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid van de voorwaarden

Tribeforms, een product van Sponso, is een software die Organisaties onder andere de mogelijkheid biedt om leden- of contacten te beheren, om betaalformulieren aan te maken en om deze te delen onder de vorm van campagnes. Tribeforms faciliteert hierbij het verrichten van betalingen en ontvangen van gelden voor de Organisatie, al dan niet via de Specifieke Beheersrekening van Sponso. 

De Tribeforms-voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die van Tribeforms of de Diensten gebruik maakt. Iedere Organisatie of Gebruiker die onze Software gebruikt, verklaart op de hoogte te zijn van de Tribeforms-voorwaarden alsook het Privacybeleid en wordt geacht deze volledig te kennen en te hebben aanvaard.

Deze voorwaarden hebben voorrang op alle andere overeenkomsten die mogelijks tussen partijen werden aangegaan en die betrekking hebben op het gebruik van de Tribeforms-software of gerelateerde Diensten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Wij houden ons het recht voor om, telkens daar een geldige reden voor bestaat, wijzigingen aan te brengen aan onderhavige Tribeforms-voorwaarden, die ten allen tijde kunnen worden geraadpleegd op onze Website. 

Wij verbinden ons ertoe tijdig over de gewijzigde Tribeforms-voorwaarden te zullen communiceren en de Organisatie hiervan in kennis te stellen door een aankondiging via e-mail en/of via een mededeling in de Tribeforms-software of Website. 

De gewijzigde voorwaarden zullen, tenzij andersluidend bericht, in voege treden 15 dagen na de publicatie en/of kennisgeving. De Organisatie die binnen deze termijn geen bezwaar heeft ingediend of die de Software blijft gebruiken na het in voege treden van de gewijzigde voorwaarden, wordt geacht deze laatste te hebben aanvaard. 

Wij hebben het recht om de toegang tot de software tijdelijk te blokkeren indien de Organisatie bezwaar heeft gemaakt tegen de gewijzigde voorwaarden. 

2. Aanbiedingen en offertes

Alle onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen door de Organisatie enkel worden beschouwd als een uitnodiging tot het bestellen van Diensten. 

Onze offertes zijn slechts geldig voor de in de betreffende offerte aangegeven termijn. Indien geen termijn werd bepaald, is de offerte maximum 1 maand geldig vanaf de datum waarop de offerte werd uitgebracht.

Alle voorstellen of prijsoffertes met betrekking tot onze Diensten zijn vrijblijvend en door ons herroepbaar, zolang deze nog niet uitdrukkelijk door de Organisatie werden aanvaard. 

3. Aanmaken van een account

Iedere persoon van 18 jaar of ouder kan een account aanmaken of inschrijven namens een Organisatie. 

Deze persoon of Gebruiker vult de gegevens van de Organisatie waarvoor hij bevoegdelijk kan optreden in, en bevestigt dat alle aangeleverde informatie omtrent zijn of haar Organisatie volledig, waarheidsgetrouw en actueel is. De aangeleverde informatie zal door ons onder andere worden gebruikt voor facturatie. 

Daarnaast vult de Gebruiker ook zijn of haar eigen persoonsgegevens in, waarbij de vermelding van het rijksregister- of nationaal nummer verplicht is. 

De verzameling en verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt enkel en alleen ten behoeve van de Diensten, één en ander conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De Gebruiker kan geen account aanmaken namens de Organisatie zonder eerst te hebben kennis genomen en zich akkoord te hebben verklaard met de Tribeforms-voorwaarden. 

4. Informatieplicht 

De Gebruiker die optreedt namens de Organisatie, garandeert dat hij of zij daarvoor bevoegd is. Op ons rust in dat verband geen enkele onderzoeksplicht. Wij mogen er aldus op vertrouwen dat alle handelingen die door de Gebruiker worden gesteld, gekwalificeerd worden als handelingen van de Organisatie zelf. Indien hierover betwisting zou rijzen, zal de Gebruiker persoonlijk verbonden zijn tegenover Sponso. 

Wij hebben het recht om op ieder moment identificatiedocumenten op te vragen aan de Organisatie en/of Gebruiker. Waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, een scan van een identiteitsbewijs en/of een attest van een rekeninghouder.

Wij zullen ten allen tijde het recht hebben om de inschrijvings- of registratievoorwaarden te wijzigen en om aan de Gebruiker bijkomende informatie over de Organisatie en/of haar activiteiten te vragen. Zolang de opgevraagde informatie ons niet wordt verschaft behouden wij ons het recht voor om het gebruik van de software tot nader order te schorsen. 

Wij kunnen iedere inschrijving weigeren, zonder opgave van redenen. Een weigering tot inschrijving of om Diensten te verstrekken, zal de Organisatie nooit enig recht geven op compensatie of schadevergoeding, onder eender welke vorm ook. 

5. Duur en beëindiging 

Iedere inschrijving van een account impliceert de aanvaarding van de Tribeforms-voorwaarden en brengt een overeenkomst tussen partijen tot stand. Deze voorwaarden, zoals desgevallend van tijd tot tijd gewijzigd, blijven ook na de beëindiging van de overeenkomst van toepassing zolang de Organisatie van de Diensten gebruik kan maken of zolang eventuele verplichtingen tussen partijen bestaan.  Indien de Organisatie haar account definitief wenst te laten verwijderen, dient zij of de Gebruiker de stappen zoals beschreven in het menu instellingen in de Software stipt te volgen en er alle gevolgen van te dragen. 

De Gebruiker kan zijn gebruiksrecht te allen tijde en onvoorwaardelijk beëindigen. Een dergelijke beëindiging leidt niet tot de automatische verwijdering van het account van de Organisatie. Iedere organisatie die een account aanmaakt, krijgt toegang tot het Basispakket, al dan niet aangevuld, naar de wens van de Gebruiker, met een Betalende Licentie. Het basispakket geldt voor onbepaalde duur. Een Betalende Licentie wordt voor een welbepaalde duur aangegaan.

Zowel het Basispakket als de Betalende Licentie kunnen steeds worden opgezegd, op eender welk moment en om eender welke reden. De opzeg van een Betalende licentie heeft uitwerking op het einde van de duur voor dewelke ze werd aangegaan. 

De Organisatie kan op ieder moment omschakelen van een Betalende Licentie naar het Basispakket, en vice versa.

Een Betalende Licentie die niet wordt opgezegd minstens één maand vóór het verstrijken van de duur van de licentie zal automatisch worden verlengd voor eenzelfde periode. De Organisatie zal bijgevolg verplicht zijn om de verschuldigde prijs voor de verlengde duur te betalen.

In geval van stopzetting van een Betalende Licentie vindt geen terugbetaling plaats, ongeacht de datum van stopzetting. De Organisatie blijft wel toegang hebben tot haar account en kan verder gebruik maken van alle Diensten en functionaliteiten die tot de Betalende Licentie behoren, tot wanneer de duur van de licentie is verstreken. 

6. Gebruik, rechten en verplichtingen

6.1. Toegankelijkheid en veiligheid

Na het aanmaken van het account verkrijgt de Organisatie een herroepbaar, niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht van toegang tot onze Software die de vorm aanneemt van een Software-as-a-Service (SaaS). 

Wij trachten een gebruiksvriendelijke Software aan te bieden die veilig is voor iedere Organisatie of Gebruiker. Wij zullen in de mate van het mogelijke en zonder enige garantie alle redelijke maatregelen nemen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid te waarborgen. Deze maatregelen kunnen zowel van technische, niet-technische als organisatorische aard zijn. 

Hoewel wij ook alle redelijke maatregelen nemen om de gegevens en/of data van Organisaties te beveiligen, te bewaren en beschikbaar te stellen, blijft het de verantwoordelijkheid van de Organisatie om op haar eigen servers back-ups te nemen. 

Ieder gebruik van onze Software berust steeds op het eigen risico van de Gebruiker, wat wil zeggen dat wij nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige schade die zou voortvloeien uit storingen of onderbrekingen met betrekking tot onze Software, ongeacht overmacht of het zich voordoen van een externe oorzaak. 

De Organisatie erkent dat alleen haar Gebruikers toegang hebben tot de Software en dat zij uitsluitend van Tribeforms gebruik mogen maken voor doeleinden van de Organisatie. 

De Gebruiker mag zijn of haar account niet delen met andere personen en de Gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn of haar wachtwoord. De Gebruiker dient ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van enig ongeautoriseerd gebruik van zijn of haar account door iemand anders. Dergelijke kennisgeving door de Gebruiker kan tot een al dan niet tijdelijke schorsing of verwijdering leiden. In ieder geval kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hiervan het gevolg zou zijn. 

6.2. Wijzigingen en support

De Organisatie is ten volle verantwoordelijk voor het naleven van deze Tribeforms-voorwaarden, alsmede voor alle handelingen of omissies van Gebruikers die toegang hebben tot haar account.

Wij behouden ons het recht voor om ten allen tijde onze Software of Diensten aan te passen en/of nieuwe functionaliteiten toe te voegen. Hoewel zulke updates of onderhoudsactiviteiten gepaard kunnen gaan met een verminderde beschikbaarheid van onze Software, zullen wij – in de mate van het mogelijke – de hinder hiervan zoveel als mogelijk trachten te beperken en proberen om hierover gepast te communiceren.  

Dergelijke aanpassingen kunnen gepaard gaan met een wijziging van bestaande of toevoeging van bijkomende tarieven. Iedere tarievenwijziging zal door ons worden meegedeeld via e-mail en/of gepubliceerd worden op de website. 

Op weekdagen tijdens de gangbare kantooruren, van 9u tot 17u, zijn wij bereikbaar voor support, ondersteuning en vragen van Gebruikers of Organisaties via ons e-mailadres [email protected] of via telefoon. Na ontvangst van een verzoek tot ondersteuning zullen wij ons uiterste best doen om de Organisatie of Gebruiker spoedig te beantwoorden en verder te helpen. Eventuele kosten die gemaakt werden als gevolg van ongerechtvaardigde klachten en/of onderzoeken, zullen door de Organisatie gedragen worden.

Omdat wij willen dat onze Software blijft evolueren, zullen wij ten allen tijde rekening houden met opmerkingen, feedback, tips of vragen van Gebruikers met betrekking tot onze diensten. Wij spannen ons in om hier zo snel en gepast mogelijk op te reageren.

Verzoeken van Organisaties om bepaalde functionaliteiten aan te passen, toe te voegen of verbeteren kunnen bijkomende – al dan niet eenmalige – kosten met zich meebrengen die kunnen worden toegerekend aan de Organisatie. Op geen enkele manier verwerft deze laatste, noch de Gebruiker hierdoor bepaalde eigendomsrechten. 

6.3. Beperkingen aan het recht van gebruik

De Organisatie zal onze Software gebruiken conform onze voorwaarden en instructies en stemt ermee in zich te onthouden van alle handelingen die een schadelijke invloed kunnen hebben op de goede werking en de veiligheid van onze Software of deze van andere Gebruikers of Organisaties die er gebruik van maken. 

Zonder exhaustief te zijn, is het de Organisatie of Gebruiker niet toegelaten om: 

 • onze Software, de onderliggende database of de inhoud ervan te kopiëren, aan te passen, na te maken, verkopen, herdistribueren, verhuren, in licentie te geven of op enige andere wijze over te dragen aan een derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming
 • onze Software te gebruiken voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden of te gebruiken in strijd met onderhavige Tribeforms-voorwaarden, toepasselijke regelgeving en de algemeen geldende internet gedragscode
 • onze Software of Diensten te gebruiken om illegale activiteiten uit te voeren of te promoten
 • onze Software en zijn gegevens te gebruiken voor het verspreiden van junk- of kettingmails, spam, phishing en/of andere soortgelijke variaties
 • onze Software of Diensten te gebruiken om personen te stalken of lastig te vallen
 • onze Software of Diensten te gebruiken op een manier die misleidend is of die een foutieve indruk kan uitdragen over ons of over derde partijen
 • het vertrouwelijke karakter van de accounts van andere Gebruikers en/of Organisaties te schenden of zich hiertoe ongewenst toegang tot te verschaffen 
 • een valse identiteit aan te nemen
 • ons businessmodel te omzeilen

6.4. Maatregelen nemen

Wij kunnen, wanneer de omstandigheden het rechtvaardigen of de situatie het vereist, alle noodzakelijke en redelijke maatregelen nemen om corrigerend in te grijpen voor het geval de Organisatie of Gebruiker handelt of zou handelen in strijd met onze Algemene Voorwaarden, Privacybeleid, toepasselijke regelgeving, de rechten van derden of de algemeen aanvaarde gedragscode van het internet. Wij behouden in dat opzicht een ruime beoordelingsmarge om de omvang van deze maatregelen te bepalen.

Wij kunnen het gebruiksrecht tijdelijk of permanent schorsen en/of een account verwijderen, alsmede de toegang tot het account en de functionaliteiten van onze Software geheel of gedeeltelijk beperken, voor een al dan niet onbepaalde duur. 

Hoewel wij deze maatregelen in principe zonder voorafgaande waarschuwing kunnen nemen, zullen wij in de meeste gevallen de Organisatie hiervan trachten op de hoogte te brengen. 

De Organisatie verkrijgt echter geen recht om terugbetaling of schadevergoeding te eisen voor de genomen corrigerende maatregelen. 

Wij zijn gerechtigd om het account en de toegang tot de Software onmiddellijk te beëindigen, indien de Organisatie en/of Gebruiker de onregelmatigheid niet heeft geremedieerd binnen een termijn van 15 kalenderdagen na kennisgeving of de inwerkingtreding van de corrigerende maatregel.  

Indien de Gebruiker vaststelt dat de genomen maatregel ongepast of ongegrond is, dient hij dit ons op straffe van verval van recht binnen de 15 kalenderdagen na het nemen van de maatregel ter kennis te brengen. Wij zullen bij de beoordeling rekening houden met deze argumenten zonder echter verplicht te zijn de oorspronkelijke maatregel(en) ongedaan te maken. 

7. Tarieven, kosten en betalingen 

Iedere organisatie die een account aanmaakt, krijgt toegang tot het Basispakket, al dan niet aangevuld, naar de wens van de Gebruiker, met een Betalende Licentie. 

De Organisatie die alleen van het Basispakket gebruik maakt dient geen periodieke licentie- of abonnementskosten te betalen en is enkel transactiekosten verschuldigd. Deze transactiekosten of commissies worden in principe onmiddellijk ingehouden en verrekend met het saldo dat de Organisatie ons verschuldigd is. 

Ingeval eventuele dubbele of onverschuldigde betalingen door Sponso moeten worden rechtgezet, zullen de daarmee verband houdende transactiekosten ten laste komen van de Organisatie. Een rechtzetting kan maar plaatsvinden indien de rekening van de Organisatie een voldoende positief saldo vertoont. 

De Organisatie die van een Betalende Licentie gebruik maakt, dient bovenop de kosten van het Basispakket, tevens licentie- of abonnementskosten te betalen die maandelijks, jaarlijks dan wel per kwartaal zullen gefactureerd worden, al naargelang de voorkeur de Organisatie. Deze abonnementskosten dienen steeds te worden vooruitbetaald, dus ten laatste voor aanvang van de respectieve termijn. 

De tarieven van de transactiekosten kunnen verschillen per pakket. 

Alle andere verschuldigde bedragen die niet onmiddellijk werden ingehouden of die niet werden vooruitbetaald, dienen te worden betaald binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van de factuur. Bij het uitblijven een betaling binnen deze termijn, zijn van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd conform de Wet Betalingsachterstand van 2 augustus 2002, vermeerderd met een schadebeding van 10% op het openstaand saldo. 

De Organisatie zal tevens instaan voor alle invorderings- en bijkomende kosten die wij mogelijk dienen te maken ten gevolge van het niet-naleven van onderhavige voorwaarden, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – advocaten- en gerechtskosten. 

Wij behouden ons het recht voor de toegang tot onze Software of Diensten te schorsen zolang de vervallen facturen niet betaald zijn. 

Hoewel wij tariefwijzigingen zoveel als mogelijk zullen trachten te beperken, kunnen wij in geen geval garanderen dat wij onze prijzen gedurende een welbepaalde periode zullen handhaven. In die zin zijn wij dus steeds gerechtigd om prijsverhogingen toe te passen. Desgevallend zullen wij hierover communiceren, ten minste 30 dagen vooraleer de prijswijziging in voege treedt. De Organisatie die binnen deze periode geen bezwaar aantekent tegen de gewijzigde tarieven binnen wordt geacht deze te hebben  aanvaard. 

Alle genoemde tarieven, prijzen en kosten worden vermeld op onze Website en zijn exclusief BTW en uitgezonderd andere toepasselijke heffingen en belastingen. De door de Organisatie verschuldigde vergoedingen dienen zo mogelijks te worden verhoogd met deze belastingen en heffingen. 

Door onze Diensten te bestellen, stemt de Organisatie er mee in dat alle facturen elektronisch zullen worden doorgestuurd naar het opgegeven e-mailadres. De Organisatie dient minstens één geldig e-mailadres aan te duiden, en zal ons op de hoogte brengen van iedere wijziging hieromtrent. 

Voor de verwerking van online betalingen en transacties, doen wij een beroep op externe betalingsplatformen die worden uitgebaat door professionele en gecertificeerde partners. Dienaangaande zijn de algemene voorwaarden van deze partners van toepassing, die instaan voor de correcte verwerking van online betalingen. 

9. Fiduciaire overdracht tot zekerheid

Organisaties die ervoor kiezen om de inning van betalingen via de Specifieke Beheersrekening van Sponso te laten verlopen, verlenen ons – middels aanvaarding van onderhavige voorwaarden en keuze in onze Software – een beheers- en incassomandaat. Dat mandaat houdt in dat de leden, klanten of medecontractanten van de Organisatie wettelijk op een bevrijdende manier in onze handen kunnen betalen zonder dat voormelde personen achteraf nogmaals in betaling kunnen worden aangesproken door de Organisatie mocht de doorstorting aan de Organisatie om welke reden ook, geen doorgang hebben kunnen vinden.

Aan de Organisatie, van wie zulk mandaat werd bekomen, dragen wij ten titel van zekerheid (overeenkomstig artikel 12 van de Wet van 15 december 2004 op de financiële zekerheden) met onmiddellijke ingang over, de schuldvorderingen voortvloeiende uit de betalingen die Sponso ten name van de Organisatie op haar Specifieke Beheersrekening heeft ontvangen, desgevallend verminderd met de aan de Organisatie nog verschuldigde sommen.

De Bank zal van die fiduciaire overdracht in kennis worden gesteld conform het bepaalde in artikel 1690 B.W. Elke begunstigde Organisatie zal bij de Bank en Sponso een unieke code bekomen waardoor de aan hem toekomende betalingen kunnen worden geïndividualiseerd. De aan de Organisatie overgedragen schuldvordering(en) zijn vatbaar voor compensatie met de sommen die de Organisatie aan Sponso uit welke hoofde ook zou verschuldigd zijn (commissies, kosten, …). Ingeval van gebeurlijke insolventie van Sponso komen de tot zekerheid overdragen tegoeden uitsluitend de Organisatie toe.

10. Intellectuele eigendomsrechten

Onze Software, functionaliteiten, aanverwante Diensten en onze content worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Sponso. De Organisatie erkent dat Sponso de enige eigenaar is van deze rechten en belangen. 

Onder content wordt verstaan, in de breedste betekenis van het woord, alle teksten, foto’s, video, audio, ideeën, artikelen, enzovoort. 

Ook het technische aspect van onze Software en de apparatuur worden beschermd door auteurs-, databank- en softwarerechten. 

Organisaties of Gebruikers mogen de intellectuele eigendomsrechten zoals hierboven beschreven, in geen geval gebruiken of wijzigen zonder onze exclusieve toestemming. 

De toegangsrechten die aan de Organisatie en Gebruikers worden toegekend impliceren enkel een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op gebruik – al dan niet tegen vergoeding – van onze Software en Diensten. Het gebruiksrecht is aldus gelimiteerd tot persoonlijk gebruik en is niet overdraagbaar aan derden. 

In geen geval houden dergelijke toegangsrechten enige overdracht van rechten van intellectuele eigendom aan de Organisatie, de Gebruiker of aan derden in. 

Evenmin zullen zij aan de Organisatie enig recht of belang op onze Software, Diensten of andere intellectuele eigendomsrechten toekennen. 

De Organisatie zal geen handeling stellen, noch toestaan dat een derde enige handeling stelt, die onze intellectuele eigendomsrechten zou kunnen aantasten of ongeldig zou kunnen maken. Zij zal zich onthouden van enige inbreuk op deze rechten, onverminderd haar eigen recht om de geldigheid van enig intellectueel eigendomsrecht van Sponso te betwisten. 

De Organisatie stemt ermee in dat wij verwijzingen mogen maken naar haar handelsnamen, handelsmerken of dienstmerken, onder die voorwaarde dat de verwijzingen of referenties correct zijn en verband houden met de geleverde diensten. Wij zullen stoppen gebruik te maken van dergelijk aan de Organisatie toebehorend recht van zodra zij ons hierom heeft verzocht. 

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken van de Organisatie of haar Gebruikers op intellectuele eigendomsrechten van derden.

 

11. Bescherming van gegevens, privacy en vertrouwelijkheid

Omdat wij veel belang hechten aan privacy, zullen wij de Organisaties en Gebruikers zo goed en volledig mogelijk trachten te informeren over ons beleid in verband met privacy en de verwerking van persoonsgegevens. Hiervoor nemen wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht en garanderen wij dat de toepasselijke privacy-en GDPR-regelgeving ten allen tijde gerespecteerd zal worden.

Wij treden op als ‘verwerker’ in de zin van de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”). Wij zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van onze Diensten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden. 

De Organisatie die middels onze Software persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zal optreden als ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Zij staat in voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens en zorgt ervoor dat zij de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming naleeft.

Eenieder heeft het recht om zijn of haar persoonlijke gegevens te raadplegen en om deze te corrigeren of laten aanpassen. Desgevallend dienen wij hiervan in kennis te worden gesteld via e-mail op ons e-mailadres [email protected], dan wel via de post middels een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek gericht aan Sponso. In beide gevallen dient minstens een kopie van identiteitsbewijs te worden bijgevoegd.

Voor meer informatie over privacy en de bescherming en verwerking van persoonsgegevens, verwijzen wij door naar ons Privacybeleid, dat integraal deel uitmaakt van onderhavige Algemene Voorwaarden en terug te vinden is op onze Websites. 

12. Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

Wij trachten onze Software iedere dag 24 uur “as is” en “as available” ter beschikking te stellen van Organisaties of Gebruikers, vrij van virussen, doch zonder enige expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de goede of foutloze werking, volledigheid en continue toegankelijkheid. Wij zijn niet aansprakelijk voor het geval de Software niet beschikbaar zou zijn op een bepaald moment of gedurende een bepaalde periode, om welke reden ook.

Het is mogelijk dat de levering of toegang tot de Software tijdelijk wordt opgeschort in geval van onderbrekingen, systeemstoringen, onderhoud of reparaties. Hoewel wij in de mate van het mogelijke hierover zullen communiceren, is enige voorafgaande kennisgeving zeker niet vereist. Wij zullen echter nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige schade die hieruit zou voortvloeien, waaronder ook begrepen eventuele bijkomende schade die de Organisatie zou lijden wanneer zij de Software zou blijven gebruiken na een defect of systeemstoring. 

Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat onze Software, Diensten en/of content volledig, waarheidsgetrouw, accuraat en actueel is, doch kunnen geen garanties geven met betrekking tot de kwaliteit of volledigheid hieromtrent, noch dat eventuele fouten of tekortkomingen zullen worden gecorrigeerd. Derhalve kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade ten gevolge hiervan die de Organisatie of Gebruiker zou lijden.

Wij zijn slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit een aan ons toerekenbare, grove of herhaalde kleine contractuele en/of niet-contractuele tekortkoming, veroorzaakt bij de uitvoering van onze verplichtingen zoals opgenomen in onderhavige Tribeforms-voorwaarden. Onze aansprakelijkheid komt tevens in het gedrang wanneer ons bedrog, fraude of grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd. 

Indien wij tijdelijk of definitief verhinderd zijn onze verplichtingen jegens de wederpartij geheel of gedeeltelijk na te komen omwille van omstandigheden waarop wij geen vat hebben of waarover wij geen controle kunnen hebben, dan is er sprake van overmacht. Overmacht dient zeer ruim te worden opgevat en omvat bijvoorbeeld ook het handelen van derden. Wij zijn gerechtigd onze verplichtingen op te schorten zolang de overmacht duurt en zijn niet verantwoordelijk voor de schade die ten gevolge van overmacht zou ontstaan. 

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade ontstaan door misbruik of frauduleus optreden door de Organisatie of een Gebruiker, bijvoorbeeld omdat gebruik werd gemaakt van een valse identiteit of omdat de Organisatie wordt vertegenwoordigd door een onbevoegd persoon.

De Organisatie en/of Gebruikers dragen zelf het risico en de verantwoordelijkheid van het doel en/of de bestemming waarvoor zij de Software of Diensten willen gebruiken. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door het gebruik van Software of Diensten voor een ander doel dan het doel waarvoor het door ons ontwikkeld of bedoeld werd, noch voor de indirecte schade die hieruit zou voortvloeien, zoals bijvoorbeeld de gevolgschade aan computers, programma’s of andere apparatuur. 

Evenmin garanderen wij dat onze Software en/of Diensten aan de eisen van de Organisatie zullen voldoen, noch zullen wij aansprakelijk zijn voor enige indirecte of gevolgschade die zou voortvloeien uit onze tekortkomingen, waaronder – op louter indicatieve basis – kan worden verstaan, elke vorm gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, schade wegens verlies van goodwill, cliënteel en/of kansen, verhoging van globale of personeelskosten, enzovoort. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van verlies en/of schade aan de zijde van de Organisatie of een derde, zolang wij handelen in overeenstemming met onze Tribeforms-voorwaarden en Privacybeleid. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor de handelingen en de daaruit voortvloeiende schade veroorzaakt door de Organisatie, haar Gebruikers en/of derden.

De Organisatie verbindt er zich toe ons te vrijwaren en/of vergoeden voor alle mogelijke schade, nadelige gevolgen en/of vorderingen vanwege  derde partijen die hun oorzaak vinden  in een aan de Organisatie en/of Gebruiker toerekenbare contractuele of buitencontractuele tekortkoming. 

Wij kunnen nooit in vergoeding aangesproken worden voor een hoger bedrag dan de kosten of vergoedingen die de Organisatie voor het gebruik van onze Software of Diensten in het laatste kalenderjaar zou hebben betaald, met een absolute begrenzing van maximum 1250 EURO. In ieder geval zal de aansprakelijkheid beperkt blijven tot de wettelijke aansprakelijkheden krachtens Belgische wetgeving. Vorderingen tot schadevergoeding vanwege de Organisatie vervallen na een termijn van 1 jaar na het ontstaan van de schade. 

Ten slotte garanderen wij niet dat onze Software en/of Diensten in overeenstemming zouden zijn met enige toepasselijke wettelijke voorschriften of vereisten anders dan die welke in België van kracht zouden zijn op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Bijgevolg kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor nakomende wijzigingen – van welke aard ook – in dergelijke wettelijke bepalingen of voorschriften.

13. Overige bepalingen

Onze Software, Diensten en/of content kunnen links naar andere softwares, elektronische portalen of websites bevatten, hetgeen niet noodzakelijk betekent dat er een verbinding of partnerschap bestaat tussen ons en voornoemde dragers of entiteiten, noch dat wij akkoord gaan met de inhoud daarvan.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en goede werking van deze links en de uiteindelijke bestemming ervan en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit de raadpleging of het gebruik van de externe link. 

Het staat de Organisatie vrij om via een een link of op enig andere manier naar ons Platform te verwijzen, doch behouden wij ons het recht voor om de verwijdering daarvan te eisen, op ieder moment en zonder opgave van enige reden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Tribeforms-voorwaarden en op de rechtsverhouding tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. 

Ingeval van geschil zullen uitsluitend  de Nederlandstalige rechtscolleges van het rechtsgebied Brussel territoriaal bevoegd zijn. Elke Organisatie wordt geacht een ondernemer te zijn in de zin van het Wetboek Economisch Recht met uitsluiting van het consumentenrecht.  Vooraleer geschillen te laten beslechten door een rechter, zullen Partijen pogen om in der minne tot een oplossing te komen, al dan niet met behulp van een bemiddelaar. 

15. Terms & conditions van pay.nl (betaalprovider)

Om betalingen snel en veilig te faciliteren werkt Tribeforms samen met pay.nl, een expert op dit vlak. Daarom dient de gebruiker akkoord te gaan met de volgende Pay-voorwaarden:

 1. Als alliance zal optreden: SPONSO gevestigd te Ternat, Kerkstraat 26, Ternat, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 0732758586, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Jean Durant, hierna te noemen “Alliance”.
 2. PAY stelt haar dienstverlening als Payment Service Provider via Alliance pakket beschikbaar aan Merchant voor onbeperkte duur. Opzegging van de Overeenkomst is te allen tijde mogelijk, zonder opzegtermijn, via het Administratie paneel van PAY.
 3. PAY zal de vergoedingen, waartegen zij haar diensten levert, doorbelasten aan Alliance zolang overeenkomst met Alliance loopt. Bij ontbinding van de overeenkomst tussen Merchant en Alliance, op verzoek van Alliance of op verzoek van Merchant kan deze overeenkomst worden omgezet in een standaard overeenkomst tussen Merchant en PAY.
 4. Merchant verklaart akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden van PAY zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24283498. Toepasselijkheidverklaring van Algemene Voorwaarden van Merchant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en mist enig rechtsgevolg. Merchant verklaart kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden, deze te hebben ontvangen en deze te accepteren.
 5. PAY zal de voor Merchant geïnde bedragen periodiek, integraal doorstorten op de zakelijke bankrekening van Merchant, zoals geregistreerd in het Administratie paneel, aangehouden bij een financiële instelling binnen de EU (SEPA).
 6. Alliance krijgt automatisch toegang tot de gegevens van Merchant. Merchant geeft toestemming om haar boeksaldo inzichtelijk te maken voor Alliance en, indien gewenst, de provisiefactuur van Alliance te verrekenen via dit saldo. Alliance zal in een separate overeenkomst deze vergoedingen schriftelijk vastleggen. Alliance zal een specificatie van de in rekening gebrachte provisie uiterlijk 3 dagen voor verrekening aan Merchant zenden.

Deze Tribeforms-voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 14 februari 2022.

***